Etika a bezpečí

ETIKA NA PRVNÍM MÍSTĚ

Při práci s klienty preferuji bezpečí, naprostou anonymitu a mlčenlivost.

Řídím se Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti (podle etické směrnice Evropské asociace pro psychoterapii) a Etickým kodexem Asociace manželských a rodinných poradců České republiky.

Činnost, kterou vykonávám, nenahrazuje psychiatrickou, psychologickou, ani jinou medicínskou léčbu.

Respektuji každého člověka a jeho důstojnost. Při práci zacházím pouze s těmi vědomostmi, nástroji, metodami a technikami, jejichž znalost mohu řádně doložit.

Respektuji klientovu volbu tématu i rozsah, v jakém se hodlá tématem zabývat.

Neprovádím konzultace v tzv. „virtuálním prostředí“ (telefonicky, v internetovém prostředí či na sociálních nebo mediálních sítích).

Dbám na pravidelnou supervizi vlastní práce.